Shapovalov, Denis

Qudos Bank Arena (Sydney)
Isner, John