Sakellaridi S / Zhuoma Y

Court 4 (Giza)
Easwaramurthi A / Zolotareva A