Ho R / Zhukayev B
0 : 0

Court 12 (Doha)
Bava H / Ganta S K R